ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Quick Search
Evaluation of growth and obesity in children with asthma and allergic rhinitis [J Child]
J Child. 2018; 18(2): 78-85 | DOI: 10.5222/j.child.2018.53254

Evaluation of growth and obesity in children with asthma and allergic rhinitis

Heves Kırmızıbekmez, Mahmut Doğru, Nelgin Gerenli, Seda Öztürkmen, Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu
Zeynep Kamil Obstetrics And Pediatrics Training Hospital, Department Of Pediatrics, İstanbul

INTRODUCTION: In recent years, it has been observed that clinicians and parents are prone to think that variations in growth, puberty and weight gain in childhood are releated with allergic diseases and their treatments. Evaluation of the relationship between auxologic findings and severity, duration and treatments of allergic diseases was aimed in this study. Growth, puberty and weight gain patterns of children with allergic rhinitis and asthma were investigated.
METHODS: Eighty-two patients who were diagnosed with asthma and/or allergic rhinitis (AR) were included and growth status, pubertal development and growth velocity were evaluated. According to the duration, patients were grouped as having “short” (≤24 months); “median”(25-48 months) and “long” (≥49 months) term disease. Patients were also classified in three groups, such as 'mild', 'moderate' and 'severe', according to severity of disease.
RESULTS: Of eighty-two patients (44 (%53,7) boy and 38 (%46,3) girl), mean age 7,6 ± 2,9 years), 29 (%35,4) had asthma, 15 (%18,3) had AR and 38 (%46,3) had asthma and AR. Comparison of weight, height, body mass index (BMI) and growth velocity (GV) SDS values between groups according to duration of disease, revealed no significant difference (p>0,05). Weight, height, body mass index (BMI) SDS were significantly decreased in severe disease group (p=0,012, p=0,006, p=0,024), while GV SDS was not different (p>0,05). Allergic disease or medications were not related with an increase in body mass index (BMI), conversely weight, height and BMI SDS values were found to be negatively correlated with severity of disease. Excessive weight gain was not related either with duration and severity of disease, or with duration or cumulative doses of drugs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Growth and weight gaining problems should not be attributed to allergic diseases or their treatment. Growth retardation, disorders of puberty or excessive weight gain should be evaluated carefully in terms of actual reasons.

Keywords: Child, Allergic diseases, Treatments, Growth, Obesity

Astım ve alerjik rinitli çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi ve obezite ilişkisi

Heves Kırmızıbekmez, Mahmut Doğru, Nelgin Gerenli, Seda Öztürkmen, Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu
Zeynep Kamil Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda klinisyen ve ebeveynlerde çocukluk çağındaki büyüme, tartı alımı ve puberte farklılıklarının alerjik hastalıklar ve tedavileri ile ilişkili olduğunu düşünme eğilimi gözlenmektedir. Bu çalışmada alerjik rinit ve astım tanısı ile izlenmekte olan hastaların büyüme, puberte ve tartı alımı durumunun değerlendirilmesi, oksolojik bulguların hastalık süresi, şiddeti ve tedavide kullanılan ilaçlar ile ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Astım ve/veya alerjik rinit nedeniyle takip edilen 82 çocuk alınmış, büyüme ve puberte durumları değerlendirilmiş, altı aylık büyüme hızı hesaplanmıştır. Hastalık süresi 24 ay ve altında olan hastalıklar “kısa”; 25 ay ile 48 ay arasında olanlar orta”; 49 ay ve üzerinde olanlar “uzun” süreli olarak tanımlanmıştır. Hastalar hastalığın şiddetine göre hafif, orta ve ağır olmak üzere üç grupta incelenmiştir.
BULGULAR: Hastaların 44 (%53,7)’ü erkek, 38 (%46,3)'i kız olup, ortalama yaşları 7,6 ± 2,9 yıl (2-15,5yaş) idi. 82 hastanın 29'unda (%35,4) astım, 15'inde (%18,3) allerjik rinit (AR), 38'inde (%46,3) astım ve AR mevcuttu. Hastalar hastalık süresine göre gruplandırıldığında vücut ağırlığı (VA), boy, beden kütle indeksi (BKİ) ve büyüme hızı (BH) açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı (p>0,05). Hastalık şiddetine göre gruplar arasında VA, boy ve BKİ parametrelerinde gözlenen azalma istatistiksel olarak anlamlı iken (sırasıyla p=0,012, p=0,006, p=0,024), büyüme hızı açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı (p>0,05). Alerjik hastalık ve uygulanan tedavilerin BKİ'de artışa yol açmadığı, tam tersi hastalık şiddetinin artması ile VA, boy ve BKİ parametrelerinde azalma olduğu tespit edilmiştir. Bulgularımız obezite ile alerjik hastalığın süresi, şiddeti, kullanılan ilaçların dozları ve süreleri arasında ilişki olmadığını desteklemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alerjik hastalığı olan çocuklarda saptanan büyüme geriliği, puberte bozukluğu ve normalin üzerinde ağırlık artışı gibi bulgular alerjik hastalığa veya kullanılan ilaçlara bağlanmamalı, sorunların esas nedenleri tespit edilmeye çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Alerjik hastalıklar, Tedaviler, Büyüme, Obezite

Heves Kırmızıbekmez, Mahmut Doğru, Nelgin Gerenli, Seda Öztürkmen, Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu. Evaluation of growth and obesity in children with asthma and allergic rhinitis. J Child. 2018; 18(2): 78-85

Corresponding Author: Heves Kırmızıbekmez, Türkiye
LookUs & Online Makale