ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism in Children with Henoch-Schonlein Purpura [J Child]
J Child. 2013; 13(1): 11-15 | DOI: 10.5222/j.child.2013.011  

Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism in Children with Henoch-Schonlein Purpura

Hasan Dursun1, Aytül Noyan1, Aysun Karabay Bayazıt1, Selçuk Matyar2, Mithat Büyükçelik1, Behçet Şimşek1, Gülen Attila2, Nurcan Cengiz3, Ali Anarat1
1Departments Of Pediatric Nephrology, Çukurova University, Adana, Turkey
2Departments Of Biochemistry, Çukurova University, Adana, Turkey
3Department Of Pediatric Nephrology, Baskent University, Adana, Turkey

OBJECTIVE: We examined the insertion (I) and deletion (D) polymorphism of angiotensin converting enzyme (ACE) gene polymorphism in 54 children with HSP to investigate the associated with presentation, prognosis and progression of children with Henoch-Schönlein purpura (HSP).
METHODS: Blood samples were collected from patients and obtained into EDTA. Genomic DNA from peripheral blood lymphocytes was purified. The ACE I/D gene polymorphism was detected by PCR with primer sequences derived.
RESULTS: The percent of ACE genotypes II, ID and DD in all patients was detected 4%, 74% and 22% respectively. Patients were divided into 3 groups as HSP nephritis (n=14), HSP with minor urinary anomaly (n=18) and HSP without renal involvement (n=22). The distribution of ACE genotypes II, ID and DD respectively in HSP nephritis was 7%, 57%, 36%; in HSP with minor urinary anomaly was 0%, 89%, 11%; and in HSP without renal involvement was 5%, 72%, 23% detected. No association was found between the ACE genotypes and the presence of renal involvement (χ2=4.39, p=0.356). The distribution of ACE allels I and D respectively in HSP nephritis was 36% and 64%; in HSP with minor urinary anomaly was 44% and %56 and in HSP without renal involvement was 41% and 59% detected. No association was found between the ACE allels and the presence of renal involvement (χ2=0.500, p=0.780).
CONCLUSION: In conclusion these results does not support a statistically significantly association between renal involvement and DD genotype or D allel in children with HSP. However D allele was detected in 96% patients and DD genotype was higher in patients with HSP nephritis than patients without renal involvement. According these results we showed that D allel is a facilitative and I allel is a protective factor for development and renal involvement of disease. However larger studies are required to confirm these results.

Keywords: ACE gene polymorphism, Henoch-Schönlein purpura


Henoch-Schonlein Purpuralı Çocuklarda Angiotensin Konverting Enzim Gen Polimorfizmi

Hasan Dursun1, Aytül Noyan1, Aysun Karabay Bayazıt1, Selçuk Matyar2, Mithat Büyükçelik1, Behçet Şimşek1, Gülen Attila2, Nurcan Cengiz3, Ali Anarat1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Adana
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Adana

AMAÇ: Henoch-Schönlein purpuralı (HSP) 54 çocukta anjiotensin konverting enzim (ACE) gen polimorfizminin hastalığın kliniği, prognozu ve klinik seyri ile olan ilişkisini araştırmak amacıyla ACE geninin insersiyon (I) ve delesyon (D) polimorfizmini araştırdık
YÖNTEMLER: Hasta kan örnekleri EDTA'lı tüpe alındı. Lökosit DNA'sı elde edilerek PCR yöntemiyle ACE I/D polimorfizmleri belirlendi.
BULGULAR: Hastaların tümünde ACE genotipleri II, ID ve DD’nin oranları sırasıyla %4, %74 ve %22 saptandı. Hastalar HSP nefriti olanlar (n=14), HSP’li ve hafif idrar bulguları olanlar (n=18) ve böbrek tutulumu olmayanlar (n=22) olmak üzere üç gruba ayrıldı. ACE genotipleri II, ID ve DD’nin dağılımları sırasıyla HSP nefritinde %7, %57, %36; hafif idrar bulguları olanlarda %0, %89, %11; böbrek tutulumu olmayanlarda %5, %72, %23 saptandı. Renal tutulum varlığı ile ACE genotipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (χ2=4.39, p=0.356). ACE allelleri I ve D’nin dağılımları sırasıyla HSP nefritinde %36 ve %64, hafif idrar bulguları olanlarda %44 ve %56, böbrek tutulumu olmayanlarda ise %41 ve %59 saptandı. Böbrek tutulumu ile ACE allelleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (χ2=0.500, p=0.780).
SONUÇ: Sonuç olarak, bu veriler HSP’li çocuklarda böbrek tutulumu ile DD genotipi veya D alleli arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiyi desteklememektedir. Bununla birlikte D alleli hastaların %96’sında saptandı ve DD genotipi de HSP nefritli hastalarda böbrek tutulumu olmayanlara göre daha yüksek bulundu. Bu sonuçlara göre hastalığın oluşumunda ve renal tutulumda D allelinin kolaylaştırıcı ve I allelinin ise koruyucu faktör olduğunu gösterdik, fakat bu bulguları destekleyen daha büyük çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: ACE gen polimorfizmi, Henoch-Schönlein purpursı


Hasan Dursun, Aytül Noyan, Aysun Karabay Bayazıt, Selçuk Matyar, Mithat Büyükçelik, Behçet Şimşek, Gülen Attila, Nurcan Cengiz, Ali Anarat. Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism in Children with Henoch-Schonlein Purpura. J Child. 2013; 13(1): 11-15

Corresponding Author: Hasan Dursun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale