ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Evaluation of Charecteristics of Infectious Mononucleous Diagnosis in The Pediatric Infectious Diseases Department [J Child]
J Child. 2018; 18(1): 19-23 | DOI: 10.5222/j.child.2018.16023  

Evaluation of Charecteristics of Infectious Mononucleous Diagnosis in The Pediatric Infectious Diseases Department

Osman Vural1, Özge Metin Akcan2, Derya Arslan3, Muhammet Yaşar Kılınç3, Murat Sütçü2
1Department of Pediatrics, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.
2Department of Pediatric Infectious Diseases, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.
3Department of Pediatric Cardiology, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the clinical, laboratory and radiological findings of patients diagnosed with infectious mononucleosis.
METHODS: Fifty-eight patients who had been diagnosed with infectious mononucleosis according to symptoms and clinical findings in addition to anti viral capsid antigen immunoglobulin M (anti-VCA IgM) positive results between the dates of January 2015 -February 2016 were included in this study. Demographic and clinical data (age, gender, presenting symptom and duration, physical examination findings and results of laboratory tests) was gathered from patients’ files.
RESULTS: Of the cases, 24 ( 41.3%) were female and the male / female ratio was 1.4. The mean age of the children were 67.3 ± 40.9 months.. Thirty four (58.6%) patients were male. Male/female ratio was 1.4. The mean age of the children were 67.3 ± 40.9 months. Most of the patients had more than one presenting symptom. The most common symptoms in order of appeareance were localized swelling in the neck (72.4%), fever ( 51.7%) and sore throat (44.8%). Forty five patients (77.5%) had lymphadenopathy. The other findings were tonsillar hypertrophy (n=35, 60.3%), splenomegaly, (n=20, 34.4%), membranous tonsillitis (n=15, 25.9% ), hepatomegaly (n=12, 20.6%) and rash (n=10, 17.2 %). In addition to anti VCA-IgM positiviy; 17.2% of the patients also had EBNA IgG and 68.9 % had VCA IgG positive results. Twenty eight patients (48.2%) were given antibiotherapy prior to admission. Of 10 patients (17.3%) with rash; 3 (5.1%) had history of previous antibiotic exposure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Infectious mononucleosis may be presented with several clinical symptoms other than classical findings. It should be considered in differential diagnosis of several viral and bacterial infections, as well as malignancy.

Keywords: Child, Infectious mononucleosis, EBV


Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Enfeksiyöz Mononükleaz Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi

Osman Vural1, Özge Metin Akcan2, Derya Arslan3, Muhammet Yaşar Kılınç3, Murat Sütçü2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Konya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Konya, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Bu çalışmada enfeksiyöz mononükleoz tanısı alan çocukların klinik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında, semptom ve klinik bulguları ile enfeksiyöz mononükleoz düşünülen ve anti-VCA IgM pozitif olan hastalar dahil edildi. Çalışmaya bu kriterleri sağlayan 58 hasta alındı. Hasta dosyalarından olguların yaş, cinsiyet, yakınma ve süresi, fizik muayene bulguları ve laboratuvar sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Olguların 34’ü (% 58,6) erkek olup erkek/ kız oranı 1,4 idi. Hastaların yaş ortalaması 67.3 ± 40.9 ay idi Başvurularında hastaların çoğunun birden fazla yakınması mevcuttu. En sık belirtilen yakınma (% 72,4) boyunda şişlik olup bunu; ateş (% 51,7) ve boğaz ağrısı (% 44,8) izlemekteydi. Bu hastaların 45'inde (% 77,5) lenfadenopati mevcuttu. Bu bulguyu tonsiller hipertrofi (35, % 60,3), splenomegali (20, % 34,4), membranoz tonsillit (15, % 25,9), hepatomegali (12, % 20,6) ve döküntü (10, % 17,2) takip etmekteydi. VCA IgM pozitifliği ile birlikte hastaların % 17,2’sinde EBNA IgG ve % 68,6’sında ise VCA IgG pozitifliği saptandı. Polikliniğimize başvurmadan önce hastaların 28’inin (% 48,2) bir antibiyotik tedavisi kullandığı öğrenildi. Hastaların 10’ unda (% 17,3) döküntü olup 3’ünde döküntünün antibiyotik kullanımı sonrası geliştiği belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Enfeksiyöz mononükleoz, klasik bulguların dışında farklı klinik bulgulara neden olabilir. Birçok viral yada bakteriyel enfeksiyon tablosu ve malignitelerle karışabileceğinden ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Enfeksiyöz mononükleoz, EBV


Osman Vural, Özge Metin Akcan, Derya Arslan, Muhammet Yaşar Kılınç, Murat Sütçü. Evaluation of Charecteristics of Infectious Mononucleous Diagnosis in The Pediatric Infectious Diseases Department. J Child. 2018; 18(1): 19-23

Corresponding Author: Murat Sütçü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale