ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
One-year follow-up results of infants with antenatal hydronephrosis [J Child]
J Child. 2019; 19(1): 10-15 | DOI: 10.5222/j.child.2019.26214  

One-year follow-up results of infants with antenatal hydronephrosis

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu1, Zekiye Küpçü3, Gamze Özgürhan2
1Bahçeşehir University Medical Park Göztepe Hospital
2Istanbul Training and Research Hospital
3Gazi University Pediatric Endocrinology

INTRODUCTION: Our purpose is that to present the results of the one year follow up of infants who were diagnosed with antenatal hydronephrosis
METHODS: The guideline is summarized as figure 1. according to the Turkish Pediatric Nephrology Society CAKUT (Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract) Guidelines.
RESULTS: Ninety-three infants (64 males,0.83 years, range 0.1-2.1 years) were followed up. According to 3-4th days and 4-6th week ultrasonography results 5 (5.4%) patients had normal, 70 (75.3%) patients had mild, 14 (15.1%) patients had moderate and 4(4.3%) patients had severe hydronephrosis. Voiding cystourethrogram (VCUG) was performed in 10 (10,7%) patients, 2 of them had unilateral grade 4 vesico-ureteric reflux (VUR). MAG3 scan was performed in 8 (8,6%) patients, two of them had ureteropelvic junction obstruction, one of them had pyeloplasty. After one year follow-up of 88 infants, 47(53.4%) patients had normal, 23(26.1%) patients had mild, 11(12.5%) patients had moderate and 7(8%) patients had severe hydronephrosis. Three cases (3.4%) progressed from moderate to severe. Six patients who to whom both VCUG and MAG3 had been performed no pathologic finding was observed. In none of them clinic disease such as urinary tract infection or failure thrived occured.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Regular follow-up of antenatal hydronephrosis cases; while preventing unnecessary invasive testing of transient hydronephrosis, provides early intervention in cases of high risk for urinary system anomaly.

Keywords: antenatal, hydronephrosis, infant


Antenatal hidronefroz tanılı infantların bir yıllık takip sonuçları

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu1, Zekiye Küpçü3, Gamze Özgürhan2
1Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastanesi
2İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Gazi Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Merkezimizde izlenen antenatal hidronefroz tanılı çocukların bir yıllık izlem sonuçlarınn sunulması amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz çocuk nefroloji polikliniğine başvuran antenatal hidronefroz tanısı almış 0-24 aylık infantlar Çocuk Nefroloji̇ Derneği̇ Konjenital Böbrek ve Üriner Yol Anomalileri Çalışma Grubunun İzlem klavuzuna gore takip edilmiştir
BULGULAR: Antenatal dçnemde hidronefroz tanısı almış 93 (64 erkek) hastann postnatal 3-4. Günler ve 4-6.haftalar arasındaki ultrasonografi sonuçlarına göre 5 hasta (%5.4) normal, 70 hasta (%75.3) hafif, 14 hasta (%15.1) orta ve 4 hasta (%4.3) ciddi hidronefroz tanısı almıştır. On hastaya voiding sistoğretrografi, 8 hastaya MAG3 sintigrafi uygulanmıştır. İki hasta unilateral 4. Derecli reflü tanısı ve 2 hasta unilateral ureteropelvik bileşke darlığı tanısı almıştır. Ureteropelvik bileşke darlığı olan hastakardan birine piyeloplasti uygulanmıştır. Bir yılık izlem sonunda 88 hastadan 47’sinde (%53.4) anteropeterior çapı <7 mm idi ve 7’sinde (%8’i) ciddi hidronefroz bulunmaktaydı. Üç olgu orta düzeyden ciddi düzeye ilerledi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarımızdaki antenatal hidronefrozun en sık sebebi geçici antenatal hidronefrozdur. Ancak ilerleme eğiliminde olan olgular için izlem önemlidir.

Anahtar Kelimeler: antenatal, hidronefroz, infant


Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Zekiye Küpçü, Gamze Özgürhan. One-year follow-up results of infants with antenatal hydronephrosis. J Child. 2019; 19(1): 10-15

Corresponding Author: Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale