ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Investigation of Acute anthracycline Cardiotoxicity by using HRV Analysis and 24-hour Holter Monitoring [J Child]
J Child. 2018; 18(1): 29-38 | DOI: 10.5222/j.child.2018.38278  

Investigation of Acute anthracycline Cardiotoxicity by using HRV Analysis and 24-hour Holter Monitoring

Fatih Dilek1, Aygün Dindar2, Ahmet Kaya Bilge3, Kemal Nişli2, Rukiye Eker Ömeroğlu2
1Department of Pediatric Allergy and Immunology, University of Health Sciences, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul-Turkey.

INTRODUCTION: Anthracyclines are the class of chemotherapeutics widely used in childhood malignancies. However, these effective drugs can cause acute and chronic cardiotoxicity. In this study, we aimed to investigate acute anthracycline cardiotoxicity using Heart rate variability (HRV) analysis and 24-hour holter monitoring methods.
METHODS: Fifteen children with acute lymphoblastic leukemia underwent 24-hour holter monitoring on the day before the anthracycline treatment and during the day of anthracycline infusion. Fifteen healthy children were included in the control group and this group was performed 24 hour holter monitoring only once. HRV parameters were calculated separately for night and day time and observed arrhythmias were assessed on hourly basis.
RESULTS: In pre-treatment records of the patient group; NN, pNN50 and HF / LF ratios during the night were significantly lower than healthy controls. In addition, on the day of anthracycline treatment HF / LF ratio during the night was significantly lower compared to control group. According to the results of the holter monitorization; the number of supraventricular and ventricular ectopias were significantly increased compared to the control group on the day of anthracycline treatment. Besides, ventricular ectopia numbers of patients increased significantly during anthracycline infusion, and ventricular tachycardia was detected in 20% of patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results are consistent with the results of the HRV analysis studies conducted on chronic anthracycline cardiotoxicity. However, further studies are needed in this regard. Anthracycline infusion may trigger serious arrhythmias, so we believe it would be beneficial to perform cardiac monitoring at least during infusion of the drug.

Keywords: Anthracycline, cardiotoxicity, heart rate variability, holter, arrythmia


Akut Antrasiklin Kardiyotoksisitesinin Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ve 24 Saatlik Holter Monitorizasyonu ile İncelenmesi

Fatih Dilek1, Aygün Dindar2, Ahmet Kaya Bilge3, Kemal Nişli2, Rukiye Eker Ömeroğlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Kayseri
2İstanbul Üniversitesi İstabul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi İstabul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Antrasiklinler çocukluk çağının birçok malignitesinde yaygın olarak kullanılan kemoterapötiklerdir. Fakat, bu etkili ilaçlar akut ve kronik kardiyotoksisiteye neden olabilmektedirler. Biz bu çalışmada akut antrasiklin kardiyotoksisitesini kalp hızı değişkenliği (KHD) analizi ve 24 saat holter monitorizasyonu yöntemleri ile araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 15 akut lenfoblastik lösemi tanılı çocuğa antrasiklin tedavisi alacakları gün öncesinde ve antrasiklin infüzyonu aldıkları gün 24 saatlik holter monitorizasyonu uygulandı. 15 sağlıklı çocuk kontrol grubuna dahil edildi ve bu gruba da bir kez 24 saatlik holter monitorizasyonu uygulandı. KHD’nin parametreleri gece ve gündüz saatleri için ayrı ayrı hesaplandı ve izlenen aritmiler saatlik olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hasta grubunun tedavi öncesi kayıtlarında; gece saatlerinde NN, pNN50 ve HF/LF oranlarının sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak düşük olduğunu saptadık. Tedavi alınan günün gece kayıtlarında HF/LF oranı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Holter monitorizasyonu sonuçlarında ise; tedavi alınan günde supraventriküler ve ventriküler ektopi sayılarının kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttığı saptandı. Ayrıca antrasiklin infüzyonu sırasında hastaların ventriküler ektopi sayıları anlamlı oranda yükseldi ve hastaların %20’sinde ventriküler taşikardi atağı izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KHD analizi sonuçlarımız kronik antrasiklin kardiyotoksisitesi üzerine yapılan çalışmaların sonuçları ile uyumludur. Fakat, bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Antrasiklin infüzyonu ciddi aritmileri tetikleyebilir, bu yüzden en azından ilacın infüzyonu sırasında kardiyak monitorizasyon uygulanmasının faydalı olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Antrasiklin, kardiyotoksisite, kalp hızı değişkenliği, holter, aritmi


Fatih Dilek, Aygün Dindar, Ahmet Kaya Bilge, Kemal Nişli, Rukiye Eker Ömeroğlu. Investigation of Acute anthracycline Cardiotoxicity by using HRV Analysis and 24-hour Holter Monitoring. J Child. 2018; 18(1): 29-38

Corresponding Author: Fatih Dilek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale