ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Investigation of the Satisfaction and Affecting Factors of the Parents Attending to the General Pediatrics Outpatient Clinic [J Child]
J Child. 2018; 18(2): 69-77 | DOI: 10.5222/j.child.2018.45577  

Investigation of the Satisfaction and Affecting Factors of the Parents Attending to the General Pediatrics Outpatient Clinic

Şennur Keleş1, İsmail İşlek2
1University Of Health Sciences Antalya Training And Research Hospital
2University Of Health Sciences Ümraniye Training And Research Hospital

INTRODUCTION: Patients' satisfaction with the health services they receive has been one of the important criteria for evaluating the quality of the services provided. In our study, it was aimed to determine the satisfaction level of the parents and to determine the factors affecting the parent satisfaction in accordance with the information obtained from the parents of the patients who applied to the General Pediatric Outpatient Clinic.
METHODS: This prospective and descriptive study was carried out on 500 parents who applied to the General Pediatric Outpatient Clinic, who had no communication and language problems, and who approved the informed consent form. The demographic characteristics of the parents, social security, number and reasons of referral, termination status, effects of waiting for doctor examination and total stay duration on general satisfaction were examined.
RESULTS: Of the parents, 51% were mothers, 30.4% were fathers, 18.6% were other relatives, and the mean age was 34.1 + 8.9. Of the patients, 30.2% were children under one year, 27% were children aged 1 to 5 years, and 42.8% were children over 5 years of age. It was found that 43.6% of the parents were primary school graduates, 36.6% were middle schooled and only 15% were high school graduates. The parental overall satisfaction rate was calculated as 72.4%. The effect of medical personnel behavior, information, cleanliness and comfort on overall satisfaction was statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With such studies, it can be ensured that hospitals effectively increase service quality and respond to community expectations.

Keywords: Health care, outpatient, parents’ satisfaction, quality


Genel Pediatri Polikliniğine Başvuran Ebeveynlerin Memnuniyeti ve Etkileyen Etmenlerin Araştırılması

Şennur Keleş1, İsmail İşlek2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastaların aldıkları sağlık hizmetlerinden memnuniyetleri verilen hizmetlerin niteliğini değerlendirmede önemli ölçütlerden biri olmuştur. Çalışmamızda Genel Pediatri Polikliniğine başvuran hastaların ebeveynlerinden alınan bilgiler doğrultusunda ebeveynlerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve ebeveyn memnuniyetini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İleriye dönük ve tanımlayıcı bu çalışma, Genel Pediatri Polikliniğine başvuran, iletişim ve dil sorunu olmayan, aydınlatılmış onam formunu onaylayan 500 ebeveyn üzerinde gerçekleştirildi. Ebeveynlerin demografik özellikleri, sosyal güvenceleri, başvuru sayısı ve nedenleri, sonlanma durumları, doktor muayene sırası bekleme ve toplam kalış sürelerinin genel memnuniyet üzerine etkileri incelendi.
BULGULAR: Ebeveynlerin %51’i anne, %30.4’ü baba, %18.6’sı diğer hasta yakınları, yaş ortalaması 34.1+8.9 idi. Hastaların % 30,2'sini bir yaş altı çocuklar, % 27 'sini 1 ile 5 yaş arasındaki çocuklar, % 42.8'ini 5 yaş üzeri çocuklar oluşturuyordu. Ebeveynlerin % 43 'ünün ilkokul mezunu, % 36.6' sının ortaokul ve lise sadece % 15'inin yüksek okul mezunu olduğu bulundu. Ebeveyn genel memnuniyet oranı %72.4 olarak hesaplandı. Tıbbi personel davranışı, bilgilendirme, temizlik ve konforun genel memnuniyet üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu tür çalışmalarla hastanelerin etkin ve verimli bir şekilde hizmet kalitesini arttırması ve toplumun beklentilerine cevap vermesi sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Ayaktan hasta, ebeveyn memnuniyeti, kalite, sağlık hizmeti,


Şennur Keleş, İsmail İşlek. Investigation of the Satisfaction and Affecting Factors of the Parents Attending to the General Pediatrics Outpatient Clinic. J Child. 2018; 18(2): 69-77

Corresponding Author: Şennur Keleş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale