ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
[J Child]
J Child. 2019; 19(1): 21-26 | DOI: 10.5222/j.child.2019.80775  

Akut Lenfoblastik Lösemide İmmunfenotipleme ve Klinik ile İlişkisi

Mesut Garipardıç, Zeynep Karakas, Rumeysa Tuna, Aysegul Unuvar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut lenfoblastik lösemi(ALL) tanılı çocuk hastalarda immunfenotipleme ve klinik özelliklerle ilişkisini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimizde 1989-2007 yılları arasında ALL tanısı almış ve tedavi edilmiş olan 18 yaş altındaki 192 hastada akım sitometri ile incelenen immunfenotipleme sonuçlarının klinik özellikler ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların 79’unu (%41.1) kız, 113’ünü (% 58.9) ise erkek hastalar olusturmaktaydı. Olgular prekürsör-B hücreli ve T-hücreli ALL olarak 2 gruba ayrıldı. T hücreli ALL erkeklerin % 27.6’sında görülürken, bu oran kızlarda % 14.2 idi (p=0.038) Yas grupları immunfenotiplendirmeye göre değerlendirildiğinde, 1 yas altında tüm hastalar prekürsör-B ALL grubunda iken, 1-10 yas arasındaki olguların %82.9’u prekürsör B ALL, %17.1’si T-ALL’li grubunda, ≥10 yas üzerindeki olguların %58.6’sı prekürsör B ALL’li, %41.4’ü T-ALL grubunda idi. (p: 0,002) Hiperlökositoz, ekstrameduller tutulum, lenfadenopati ve mediastinel kitle T hücreli ALL grubunda anlamlı olarak daha sık görüldü. T hücreli ALL sıklığının yıllar içinde azaldığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut lenfoblastik lösemi erkeklerde kız cinsiyete göre daha fazla görülmektedir. Erkek çocuklarda ve 10 yaş üstünde T hücreli ALL sıklığı artmaktadır. Lenfadenomegali, mediastinel kitle, ekstramedüller tutulum ve hiperlökositoz sıklığı, T hücreli ALL grubunda prekürsör B hücreli ALL grubuna göre anlamlı olarak artmaktadır. T hücreli ALL sıklığının yıllar içinde azaldığı bunun sosyo-ekonomik düzeyde iyileşme ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, immunfenotip, klinik özellikler


Mesut Garipardıç, Zeynep Karakas, Rumeysa Tuna, Aysegul Unuvar. Akut Lenfoblastik Lösemide İmmunfenotipleme ve Klinik ile İlişkisi. J Child. 2019; 19(1): 21-26

Corresponding Author: Rumeysa Tuna, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author


LookUs & OnlineMakale