ISSN:1302-9940
Home | About Journal | Editorial Board | Scientific Committee | Information To Authors | Archive | Contact | Türkçe
Profile of Anemia in pediatric liver transplant recipients [J Child]
J Child. 2018; 18(2): 86-92 | DOI: 10.5222/j.child.2018.87004  

Profile of Anemia in pediatric liver transplant recipients

Murat Sütçü1, Mustafa Serdar Cantez2, Nelgin Gerenli2, Özlem Durmaz2
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.
2Department of Pediatrics, Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: To investigate the frequency, etiology and clinical significance of anemia in pediatric liver transplant recipients according to the pre-transplant and post-transplant file records.
METHODS: The study includes the 81 of 97 children, underwent liver transplantation between May 2000 and February 2011 at the Istanbul University Istanbul School of Medicine Departments of Hepatobiliary Surgery and Pediatric Hepatology, and who had the complete file records. We recorded hemoglobin values before the transplant, and at 1st day, 1st week and 1st month after transplantation.
RESULTS: Majority of the transplanted children were males (67.9%) and most received a liver segment from living donors (76.5%). The median age of the patients was 54 months and most common transplantation indication were; cholestatic liver diseases (37%), metabolic liver disease (19.7%) and cryptogenic cirrhosis (13.5%) mostly with signs of hypersplenism. Anemia was detected in fifty cases (61.7%) of pre-transplant, but in 63 cases (77.8%) of first day of post-transplant, in 51 cases (63.0%) of first week of post-transplant and in 41 cases (50.6%) of first month of post-transplant. The mean Hb value in pre-transplant was 10.0±1.4g/dl, it was 9.42±1.32 g/dl in first day of post-transplantation, it was 9.75±1.20 g/dl in first week of post-transplantation and it was 10.2±1.56 g/dl in first month of post-transplantation. The Hb change between pre- and post- transplant was significant. Splenomegaly was detected in 36 of 50 cases with anemia in pre-transplant. There was significant difference between splenomegaly and anemia in pre-transplant. Splenomegaly was detected in 19 of 41 cases with anemia in first month of post-transplant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The frequency of anemia has increased in earl period of transplantation (77.8% in first day) while has significantly decreased in first month of transplantation (50.6%) by effect of hypersplenism. In addition, splenomegaly that has determinant role in frequency of anemia in pre-transplant period had lost its significance after transplantation.

Keywords: child, liver transplant, anemia


Çocuk karaciğer nakil alıcılarında anemi profili

Murat Sütçü1, Mustafa Serdar Cantez2, Nelgin Gerenli2, Özlem Durmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Konya, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Karaciğer nakil alıcılarında nakil öncesi ve sonrası dosya kayıtlarından anemi sıklığı, etiyolojisi ve klinik önemi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hepatobilyer Cerrahi Bilim Dalı ve Pediatrik Hepatoloji Bilim Dalı’nda Mayıs 2000 ve Şubat 2011 tarihleri arasında karaciğer nakli uygulanmış 97 çocuk hastadan dosyalarına ulaşılan 81 olgu alındı. Dosya kayıtlarından nakil öncesi ve nakil sonrası 1.gün, 1.hafta, 1.ay hematolojik bulgular kaydedildi.
BULGULAR: Çalışma grubunun çoğunluğu erkek cinsiyette (% 67.9) ve canlı vericiden (% 76.5) nakil olmuş olgulardan oluşmaktaydı. Nakil olma yası medyan 54 aydı ve nakil nedenlerinin çoğunluğunu hipersplenizm bulgularının eslik ettiği kolestatik karaciğer hastalıkları (% 37), metabolik karaciğer hastalıkları (% 19.7) ve kriptojenik siroz ( % 13.5) oluşturmakta idi. Anemi nakil öncesi 50 (% 61.7) olguda saptanırken nakil sonrası 1. gün 63 (% 77.8), 1. hafta 51 (% 63.0) ve 1. ay 41 (% 50.6) olguda görüldü. Olgularda nakil öncesi anemi varlığı ile nakil sonrası anemi varlığı arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p<0.05). Ortalama Hb değeri nakil öncesinde 10.0±1.4 g/dl saptanırken nakil sonrası 1.gün 9.42±1.3 g/dl, 1.hafta 9.75±1.2 g/dl, 1.ay 10.2±1.6 g/dl bulundu. Nakil öncesi ve sonrasında Hb değişimi istatiksel açıdan anlamlı bulundu. Nakil öncesi anemi saptanan 50 olgunun 36’sında splenomegali mevcuttu. Nakil öncesi anemi ile splenomegali arasında anlamlı ilişki saptandı. Nakil sonrası 1. ayda anemi saptanan 41olgunun 19’unda splenomegali mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Karaciğer nakli sonrası anemi sıklığı erken dönemde (1.gün % 77.8) artarken hafifleyen hipersplenizmin etkisiyle 1. ay (% 50.6) anlamlı olarak azalmıştır. Ayrıca nakil öncesi anemi sıklığında belirleyici rolü olan splenomegalinin nakil sonrası dönemde önemini kaybetmektedir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, karaciğer nakli, anemi


Murat Sütçü, Mustafa Serdar Cantez, Nelgin Gerenli, Özlem Durmaz. Profile of Anemia in pediatric liver transplant recipients. J Child. 2018; 18(2): 86-92

Corresponding Author: Murat Sütçü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale