ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Hzl Arama
The Journal of the Child ocukluk a Zehirlenmelerinin Geriye Dnk Deerlendirilmesi ve Maliyet Analizi [J Child]
J Child. 2019; 19(3): 138-147 | DOI: 10.5222/j.child.2019.94809

ocukluk a Zehirlenmelerinin Geriye Dnk Deerlendirilmesi ve Maliyet Analizi

Kadir Ulu, Canan Hasbal Akku, erife Ece Ulu, lyas Tolga Erkum, Sinem Oral Cebeci
Salk Bilimleri niversitesi, stanbul Bakrky Dr. Sadi Konuk Eitim ve Aratrma Hastanesi, ocuk Sal ve Hastalklar Klinii

GR ve AMA: Zehirlenmeler acil servislerde sk karlalan, lme yol aabilen, nlenebilir bir salk sorunudur. Zehirlenme etkenleri yaa, cinsiyete, lkelere, blgelere ve mevsimlere gre deikenlik gsterebilmektedir. Bu almada, ocuk acil polikliniine bavuran zehirlenme vakalarnn epidemiyolojik ve demografik zelliklerinin belirlenmesi, koruyucu nlemlerin saptanmas amalanmtr.
YNTEM ve GERELER: almamzda 01.06.2017 ve 01.06.2018 tarihleri arasnda Bakrky Dr. Sadi Konuk Eitim ve Aratrma Hastanesi ocuk acil polikliniine bavuran 0-17 ya aras zehirlenme vakalar geriye dnk incelendi.
BULGULAR: almamza 196 olgu dahil edilmitir. Bu olgularn %54.1i kz, %45.9u erkekti. Olgularn %81.6s kaza ile %13,3 zkym amal %5,1i ise teraptik hata nedeniyle meydana gelmiti. Zehirlenme etkenlerinin %61.2si ilalar, %38.8i ila d toksinlerden olumaktayd. En ok alnan etkenler srasyla %21.9unda analjezik-antipiretik, %18.9unda koroziv madde, %11.7sinde koroziv olmayan irritan madde, %7.7sinde antidepresan, %6.6snda vitamin-mineral eklindedir. Alm yolu incelendiinde; %96.9unun oral, %0.5inin cilt, %2.6snn inhalasyon yolla alnd grlmektedir. ocuklarn %81.6s ocuk acil nitesinde, %5.1i ayaktan, %7.1i ocuk servisinde ve %6.1i ocuk youn bakm servisinde takip edilmitir. Olgularn ortalama gzlem sresi 20.5519.98 saat iken, ortalama maliyeti 274.19445.69 TL olarak hesaplanmtr.
TARTIMA ve SONU: Salk personelinin ve ailelerin bilinlendirilmesi, koruyucu nlemler alnmasnda, hastanelerin i yknn azaltlmasnda ve lke ekonomisine olumlu katk salamada, birincil adm olacaktr.

Anahtar Kelimeler: ocukluk a, maliyet, zehirlenmeler

Retrospectve Evaluaton of Chldhood Posonng and Cost Analyss

Kadir Ulu, Canan Hasbal Akku, erife Ece Ulu, lyas Tolga Erkum, Sinem Oral Cebeci
University of Health Sciences, stanbul Bakrky Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Clinic of Child Health and Diseases

INTRODUCTION: Poisoning is a preventable, lethal health problem, common in emergency services. Poisoning agents are various, and depend on gender, country, region and season. In this study, we aimed to determine the epidemiological and demographic characteristics of poisoning cases admitted to the pediatric emergency department and to define protective measures.
METHODS: Intoxication cases, between the ages of 0-17 that are admitted to Bakrky Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital pediatric emergency department, between 01.06.2017 and 01.06.2018 were retrospectively analyzed.
RESULTS: 196 cases were included in our study. 54.1% were female, 45.9% were male. 81.6% were caused by accident, 13.3% by suicide, 5.1% by therapeutic error. 61.2% of the poisoning compunds were drugs and 38.8% were non-drug toxins. Analgesic-antipyretics in 21.9%, were the most common agents, followed by corrosive agents in 18.9%, non-corrosive irritants in 11.7%, antidepressants in 7.7% and vitamin-minerals in 6.6%. Route of intake is examined and, 96.9% were oral, 0.5% through skin and 2.6% by inhalation. 81.6% of the cases were treated in the emergency department, 5.1% in the outpatient setting, 7.1% in the pediatric ward and 6.1% in the pediatric intensive care unit. The mean observation period was 20.55 19.98 hours and the mean cost was 274.19 445.69 TL.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The awareness of health personnel and families will be the primary step in taking preventive measures, reducing the workload of hospitals and making a positive contribution to the country's economy.

Keywords: childhood, cost, poisonings

Kadir Ulu, Canan Hasbal Akku, erife Ece Ulu, lyas Tolga Erkum, Sinem Oral Cebeci. Retrospectve Evaluaton of Chldhood Posonng and Cost Analyss. J Child. 2019; 19(3): 138-147

Sorumlu Yazar: Canan Hasbal Akku, Trkiye
LookUs & Online Makale