ISSN:1302-9940
Anasayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | Yazarlara Bilgi | Dergi Arşivi| İletişim | English
Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş Deneyimi [J Child]
J Child. 2018; 18(3): 129-134 | DOI: 10.5222/j.child.2018.93446  

Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş Deneyimi

Esin Karakilic Ozturan1, Aslı Derya Kardelen1, Ayse Pınar Öztürk1, Ayse Kubat Uzum2, Mustafa Özçetin3, Firdevs Bas1, Sukran Poyrazoglu1, Nevin Dinccag2, Refik Tanakol2, Ilhan Satman2, Feyza Darendeliler1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı,İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik hastalığı olan çocuklar ve aileleri için, erişkin polikliniklerine geçiş endişe verici olabilmektedir. Çalışmamızın amacı çocukluk döneminden erişkin döneme geçiş sürecinde uyguladığımız yöntemlerin sunulmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2001-2017 yılları arasında, iki farklı geçiş modeliyle erişkin endokrinolojiye devredilen hastalar değerlendirildi. Birinci modelde (Model 1) çocuk ve erişkin endokrinologlarla beraber yapılan tek toplantıda hasta ve/veya yakınlarının katılımıya, veya katılımı olmaksızın (sadece epikriz ile) geçiş yapılmıştır. İkinci modelde (Model 2) ise hastalar Çocuk ve Erişkin Endokrinoloji Dernekleri tarafından ortak olarak geçiş hastaları için hazırlanan formlar kullanılarak "Hasta Geçiş Polikliniği”nde en az 4-6 ay ara ile görülüp değerlendirildikten sonra erişkin endokrinolojiye devredilmiş ve hastaların 4-6 ay arayla 1 yıl ortak poliklinik takibi gerçekleşmiştir. Ayrıca hasta ve yakınlarının geçişle ilgili değerlendirmelerini almak için Psikiyatri kliniğinin hazırladığı hasta memnuniyet ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Model 1 ile devredilen 373 hastanın (312 kız, 161 erkek, 18-31 yaş), %26’sı tiroid hastalıkları, %25’i DM (diyabet), %9’u konjenital adrenal hiperplazi (KAH), %5’i çoğul hipofiz hormon eksikliği (ÇHHE), %3’ü büyüme hormonu eksikliği (BHE), %2’si Turner sendromu (TS), %2’si cinsiyet gelişim bozukluğu (CGB), %3’ü obezite-hiperinsülinemi, %4’ü puberte bozuklukları/ergen sağlığı sorunları, %7’si kalsiyum-kemik metabolizması bozuklukları, %6’sı boy kısalığı, %3’ü diğer grubundaydı. Bu hastaların %8’i erişkin endokrinolojiye en az 1 poliklinik başvurusu mevcuttu. 27 hasta ise Model 2 ile (19 kız, 6 erkek, 19-22 yaş) devredilmiştir. Mevcut tanıların %48’si DM, %19’u ÇHHE, %11’i BHE, %11’i tiroid hastalıkları, %22’si KAH, %4’ü CGB, %4’ü hipogonadizm olup, bu hastaların tümünün takibi devam etmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarının çocuk ve erişkin endokrinologlar tarafından bir süre beraber değerlendirip takip edilerek devredilmesinin, hastaların geçiş sürecindeki endişelerinin ve sürecin olumsuz yönlerinin azaltılmasında faydalı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, erişkin dönem, geçiş, kronik hastalık, endokrinoloji


The Experience of Transition from Childhood to Adulthood in Endocrinology

Esin Karakilic Ozturan1, Aslı Derya Kardelen1, Ayse Pınar Öztürk1, Ayse Kubat Uzum2, Mustafa Özçetin3, Firdevs Bas1, Sukran Poyrazoglu1, Nevin Dinccag2, Refik Tanakol2, Ilhan Satman2, Feyza Darendeliler1
1Department of Pediatrics, Division of Pediatrics Endocrinology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University,Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University,Istanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University,Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: As transition to adult healthcare can be stressful both for children with chronic diseases and their families,our study aims to present the methods we used in this transition period.
METHODS: The patients who were transferred to adult endocrinology with two different transition models between 2001-2017 were evaluated in the study.In the first model(Model1),transition was conducted in a single meeting of pediatric and adult endocrinologists,whereas patients and/or their relatives had either participated or not (by the help of patient records).And in the second model (Model 2),patients were transferred the adult endocrinology,after being seen and evaluated at the “Transition Outpatient Clinic” for at least 4-6 months intervals by using the forms prepared by the associations of pediatric and adult endocrinology;and a mutual clinic follow-up was carried out for a year, with 4-6 month-intervals.In addition, the patient satisfaction scale prepared by the Psychiatric Clinic was used to evaluate the opinions of patients and their relatives,regarding the transition.
RESULTS: Among 373 patients(312 females,161 males,18-31 years) transferred with Model1; 26% had thyroid diseases,25% had diabetes(DM), 9% had congenital adrenal hyperplasia(CAH), 5% had multiple pituitary hormone deficiency(MPHD),3% had growth hormone deficiency(GHD), 2% had Turner syndrome(TS),2% had disorders of sex development(DSD),3% had obesity-hyperinsulinemia, 4% had adolescent health problems,7% had calcium/bone metabolism disorders, 6% had idiopathic short stature and 3% was in the “others” group.8% of these patients had at least 1 outpatient application to adult endocrinology.Among 27 patients transferred with Model2 (19 female, 6 male,19-22 years);48% of the diagnoses had DM,19% had MPHD,11% had GHD,11% had thyroid diseases, 22% had CAH,4% had DSD,and 4% had hypogonadism;and all these patients have follow-ups going on.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A transition conducted by the mutual evaluation and follow-up of pediatric and adult endocrinologists for a while is thought to be effective on reducing the patients’ anxiety and the negative effects observed during the transition periods.

Keywords: Childhood, adulthood, transition, chronic disease, endocrinology


Esin Karakilic Ozturan, Aslı Derya Kardelen, Ayse Pınar Öztürk, Ayse Kubat Uzum, Mustafa Özçetin, Firdevs Bas, Sukran Poyrazoglu, Nevin Dinccag, Refik Tanakol, Ilhan Satman, Feyza Darendeliler. The Experience of Transition from Childhood to Adulthood in Endocrinology. J Child. 2018; 18(3): 129-134

Sorumlu Yazar: Esin Karakilic Ozturan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale